lmf300

LearmarFrysk

Cursussen voor niet-Friestaligen die het Fries graag willen verstaan en lezen.

pmf300

PraatmarFrysk

Cursus voor wie het Fries al goed verstaat en leest en het zelf nu ook wil spreken.

smf300

SkriuwmarFrysk

Koarte kursussen foar wa’t graach (better) Frysk skriuwen leare wol.

opfrysk-1

Opfryskkursus

Is it útnûging of útnoeging?
En hoe sit dat ek al wer mei dy tiidwurden?

fenf-300

Frysk & Fryslân

Hawwe jo de kursus SkriuwmarFrysk folge? Dan is dizze kursus in goed ferfolch.

Taalniveaucheck

Doe de taalniveaucheck en bepaal welke cursus het beste bij u past.
Klik hier voor de taalniveaucheck

Doch de taalnivotsjek en bepaal hokker kursus it bêste by jo past.
Klik hjir foar de taalniveaucheck

Frysk yn bedriuw