eksamendeiFryslân A-eksamen/SkriuwmarFrysk  

Nei it folgjen fan de kursussen SkriuwmarFrysk module 1 en module 2 kinne jo meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.  It eksamenjild is € 54,00. Wy soargje derfoar dat jo yntiids ynformearre wurde oer it eksamen.

Dielnimmen oan it eksamen is net ferplichte.

Fryslân A-eksamen data:

sneon 26 jannewaris 2019

sneon 20 april 2019

It eksamen wurdt hâlden yn Ljouwert.

Data foar 2020

sneon 25 jannewaris 2020

sneon 18 april 2020

Eksamenjild yn 2020 = € 65,00.

(ynformaasje fan 27-3-2019, fêststeld)