Eksamendagen 2018

eksamen en wereksamen:

Eksamen Datum Deidiel Plak
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 27 jannewaris  9.30 – 13.30 oere Ljouwert
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 28 april 9.30 – 13.30 oere Ljouwert, lokaasje Ljouwerter Lyceum

Yn juny 2018 wurde de data foar it jier 2019 bekendmakke.