Eksamendagen 2019

eksamen en (wer)eksamen:

Eksamen Datum Deidiel Plak
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 26 jannewaris  9.30 – 13.30 oere Ljouwert, lokaasje n.n.b.
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 20 april 9.30 – 13.30 oere Ljouwert, lokaasje n.n.b.

Yn juny 2019 wurde de data foar it jier 2020 bekendmakke.