Frisian Language and Culture

free online course 

Want to learn the basics of the Frisian language? Interested in the Frisian culture?

Sign up for the course! 4 weeks, 3 hours per week, just at home, when it is convenient for you!

Every week there are videos of people having different kinds of conversations in Frisian. This way, you will pick up the Frisian sounds and learn basic words and phrases which you can use in a day to day conversation. In short assignments you can practice your own skills.

More information about the course can be found on frisianmooc.com

The online course will be available throughout the year 2019.

Fryske Taal en Kultuer

Wolst de begjinsels fan de Fryske taal leare? Bist ynteressearre yn de Fryske kultuer?

Skriuw dy no yn foar de Frisian MOOC, in koarte online kursus fan 4 wiken, 3 oere yn ’e wike, gewoan thús, wannear’t it dy útkomt!

Alle wiken binne der konversaasjefideo’s yn it Frysk. Dêrmei learst de basiswurdskat en de klank fan Fryske wurden en sinnen, dy’t brûkt wurde yn deistige petearen. Dêrnei kin oefene wurde mei koarte opdrachten.

Mear ynformaasje oer de kursus en in oersjoch fan de ynhâld is te finen op frisianmooc.com.

De online kursus sil it hiele jier 2018 iepensteld wêze.

moocfrisian