Praat de taal fan jo klant

De Afûk organisearret taalkursussen op maat foar meiwurkers fan ynstellings en bedriuwen. Ommers: klanten stelle it op priis dat se yn harren eigen taal te wurd stien wurde. It skept in bân en bringt jo tsjinst of produkt tichterby de klant.

It kursusprogramma wurdt yn oerlis mei de groep of persoan (ek yndividuele begelieding is mooglik) fêststeld. Nei ôfrin fan de kursus kin in sertifikaat útrikt wurde.

Foar mear ynformaasje of in frijbliuwende offerte nimme jo kontakt op mei Lineke Kuiper fan de kursusorganisaasje. Belje kin fansels ek nei telefoannûmer 058-2343079.

Sjoch ek ris op www.praatmarfrysk.nl (Undernimme) en meitsje mei de minsken fan PraatmarFrysk in bedriuwsfideo.

 


Spreek de taal van uw klant

De Afûk organiseert taalcursussen op maat voor medewerkers van bedrijven en instellingen. Klanten stellen het op prijs dat ze worden begrepen in hun eigen taal en, misschien nog beter, te woord worden gestaan in hun eigen taal. Het schept een band en brengt uw dienst of produkt dichter bij de klant.

Het programma wordt in overleg met de groep of persoon (ook individuele begeleiding is mogelijk) vastgesteld. Na afloop van de cursus kan een certificaat worden uitgereikt.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Lineke Kuiper van de cursusorganisatie. Bellen kan natuurlijk ook naar telefoonnummer 058-2343079.

Kijk ook eens op www.praatmarfrysk.nl (Undernimme) en maak samen een bedrijfsvideo.