Tal lessen: 6
Kursusjild: € 55,00

“Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

Programma

De Afûk biedt in kursus literatuer oan: Fryske boeken lêze en beprate. Jo kinne oanslute by de groep op it Hearrenfean, mar as jo in groep fan acht of mear kursisten hawwe, kinne wy ek op oare lokaasjes sa’n kursus foar jo organisearje. Foar mear ynformaasje, nim kontakt mei ús op fia e-mail of telefoanysk, tel. 058-234 30 79.

It programma start yn oktober. Sadree’t de data bekend binne kinne jo dy hjir fine.

Start oktober 2018 

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
Hearrenfean woansdei  oktober 2018   9:30 oere meikoarten mooglik

 

Foarbyld Programma fan 2017-2018:

  1. 11 oktober, De treastfûgel fan Hylke Speerstra
  2. 8 novimber, It orakel fan Willem Abma
  3. 10 jannewaris, De lêste floed fan Durk van der Ploeg
  4. 14 febrewaris, Pier fan Willem Schoorstra
  5. 14 maart, Skeind ferline fan Douwe de Graaf én It geheim fan Frederic Lenoir
  6. 11 april, De trekker fan Troje fan HJ Hilarides