Tal lessen: 6
Kursusjild: € 55,00

“Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

Programma

De Afûk biedt in kursus literatuer oan: Fryske boeken lêze en beprate. Jo kinne oanslute by de groep yn Ljouwert of op it Hearrenfean, mar as jo in groep fan acht of mear kursisten hawwe, kinne wy ek op oare lokaasjes sa’n kursus foar jo organisearje. Foar mear ynformaasje, nim kontakt mei ús op fia e-mail of telefoanysk, tel. 058-234 30 79.

Jou jo foar 15 septimber op yn ferbân mei it lêzen fan it earste boek.

Start oktober 2017 

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
Ljouwert tongersdei  yn oktober 2017 19:30 oere  Ynskriuwe
Hearrenfean woansdei  yn oktober 2017   9:30 oere  Ynskriuwe