Tal lessen: 6
Kursusjild: € 55,00

“Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

Programma

De Afûk biedt in kursus literatuer oan: Fryske boeken lêze en beprate. Jo kinne oanslute by de groep op it Hearrenfean, mar as jo in groep fan acht of mear kursisten hawwe, kinne wy ek op oare lokaasjes sa’n kursus foar jo organisearje. Foar mear ynformaasje, nim kontakt mei ús op fia e-mail of telefoanysk, tel. 058-234 30 79.

It programma start yn oktober.

Start oktober 2018 

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
Hearrenfean woansdei  10 oktober 2018   9:30 oere  ynskriuwe

 

seizoen 2018-2019 

10 oktober 9.30 yn de Trinitastsjerke – Reinke fan Neeltje Bonnema en Sa’t it lân derhinne leit fan Griet Op de Beeck

7 november, Reinke, fan Neeltje Bonnema

9 jannewaris, Anna, fan Aggie van der Meer

6 febrewaris, Hierbak, fan Sietse de Vries

6 maart, De koma-korrektor, fan Baukje Zijlstra

3 april , De tredde perioade, fan Ferdinand de Jong

————————————————————-