Tal lessen: 6
Kursusjild: € 75,00

“It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Elts jier wurdt ek in kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Dêrby wurde Fryske boeken lêzen en bepraat, mar de Fryske skiednis wurdt ek behannele troch in tal nijsgjirrige (gast)sprekkers. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen.

De kursus is yn oktober úteinsetten. Ynskriuwe is op dit stuit net mooglik. It folsleine programma foar nei de simmer wurdt uterlik yn maart 2019 publisearre.

Wolle jo de kursusbrosjuere oanfreegje? Folje dan ûnderoan dizze side jo gegevens yn en de kursusbrosjuere wurdt jo fergees tastjoerd.

2018 – 2019

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid 
De Jouwer tongersdei 18 oktober 2018 9:30 – 11.30

Data: 18 okt. 15 nov. 17 jan. 21 feb.  21 mrt   18 apr.

Programma foar 2018-2019:

18 oktober, lêzing troch Sieger Bijsterveld

15 novimber, lêzing troch Peter van der Meer, Fryske Akademy

17 jannewaris, Wurk, fan Elske Schotanus

21  febrewaris, In sinfol bestean, fan Willem Verf

21 maart, De koma-korrektor, fan Baukje Zijlstra

18 april, Renger, fan Nyk de Vries

Mei gedichten útsocht troch lesjouster en skriuwster Jetske Bilker.