Tal lessen: 6
Kursusjild: € 75,00

“It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Elts jier wurdt ek in kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Dêrby wurde Fryske boeken lêzen en bepraat, mar de Fryske skiednis wurdt ek behannele troch in tal nijsgjirrige (gast)sprekkers. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen.

Hjirûnder kinne jo jo ynskriuwe foar de kursus. Wolle jo de kursusbrosjuere oanfreegje? Folje dan ûnderoan dizze side jo gegevens yn en de kursusbrosjuere wurdt jo fergees tastjoerd.

Start oktober 2018

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid  Ynskriuwen  
De Jouwer tongersdei 18 oktober 2018 9:30 – 11.30  ynskriuwe

Data: 18 okt. 15 nov. 17 jan. 21 feb.  21 mrt   18 apr.

Programma foar 2018-2019:

18 oktober, lêzing troch Sieger Bijsterveld

15 novimber, lêzing troch Peter van der Meer, Fryske Akademy

17 jannewaris, Wurk, fan Elske Schotanus

21  febrewaris, In sinfol bestean, fan Willem Verf

21 maart, De koma-korrektor, fan Baukje Zijlstra

18 april, Renger, fan Nyk de Vries

Mei gedichten útsocht troch lesjouster en skriuwster Jetske Bilker.