Tal lessen: 6
Kursusjild: € 75,00

“It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Elts jier wurdt ek in kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Dêrby wurde Fryske boeken lêzen en bepraat, mar de Fryske skiednis wurdt ek behannele troch in tal nijsgjirrige (gast)sprekkers. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen.

Hjirûnder kinne jo jo ynskriuwe foar de kursus. Wolle jo de kursusbrosjuere oanfreegje? Folje dan ûnderoan dizze side jo gegevens yn en de kursusbrosjuere wurdt jo fergees tastjoerd.

Start oktober 2018

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid  Ynskriuwen  
De Jouwer tongersdei oktober 2018 9:30 – 11.30 meikoarten mooglik

Data en programma fan de kursus: meikoarten bekend.

 

Foarbyld, programma fan 2017-2018:

19 oktober, lêzing troch Sieger Bijsterveld

16 novimber, lêzing troch Jelle Krol, oer Douwe Kalma

18 jannewaris, Fabryk, Trienus Riemersma

15  febrewaris, Sûnder garânsje, F.Annema  en De wylde boerinne, E.Holtrop (twa boeken)

15 maart, Oer Atlantyske djipten, Durk van der Ploeg

19 april, De sûnde fan Haitze Holwerda, Ulbe fan Houten