Tal lessen: 6
Kursusjild: € 75,00

“It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Elts jier wurdt ek in kursus Skiednis & Literatuer organisearre. Dêrby wurde Fryske boeken lêzen en bepraat, mar de Fryske skiednis wurdt ek behannele troch in tal nijsgjirrige (gast)sprekkers. Yn totaal bestiet de kursus út 6 lessen.

De kursus is yn oktober úteinsetten. Ynskriuwe is op dit stuit net mooglik. It folsleine programma foar nei de simmer wurdt uterlik yn maart 2019 publisearre.

Wolle jo de kursusbrosjuere oanfreegje? Folje dan ûnderoan dizze side jo gegevens yn en de kursusbrosjuere wurdt jo fergees tastjoerd.

2019 – 2020

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid   
De Jouwer tongersdei 17 oktober 2019 9:30 – 11.30

Lokaasje noch net definityf bekend.

De kursusorganisaasje is net berikber fan 15 july o/m 2 augustus. Fan moandei 5 augustus ôf kinne jo wer kontakt mei ús opnimme. Begjin augustus sil ynskriuwe fia de webside mooglik wêze.

Programma ûnder foarbehâld, foar 2019-2020:

17 oktober (skiednis, gastsprekker)

Sieger Bijsterveld

14 novimber (skiednis, gastsprekker)

Bearn Bilker

16 jannewaris, Elbrich  Ype Poortinga

20 febrewaris, In Memoriam,  Douwe Tamminga & Youmir, soan fan in túnslang,  Henk Wolf

19 maart, De Rie fan fjirtjin,  Willem Tsjerkstra

16 april, In aap klimt út ‘e beam,  Koos Tiemersma