Tal lessen: 10

per 1-1-2019: € 116,00
ynklusyf kursusboeken en btw

Foar wa is dizze kursus?

Frysk skriuwen is net sa dreech as faak tocht wurdt. Jo witte grif mear as jo tinke. Dat sille jo learenderwei ek fernimme. Dizze kursus is geskikt foar wa’t it Frysk ferstean en prate kin en no ek it Frysk skriuwen yn ‘e macht krije wol.

Wat kinne jo ferwachtsje fan SkriuwmarFrysk – module 1?

Yn de earste module fan dizze skriuwkursus wurdt gebrûk makke fan twa boeken. In lesboek mei oefeningen en in boek mei in oersjoch fan de wichtichste regels fan de stavering en de tiidwurden.

De kursus basearret him op twa didaktyske útgongspunten: it ferstevigjen fan it wurdbyld fan it Frysk en it oanlearen fan de regels foar safier’t dat nedich is om grip te krijen op de stavering. Sa komme bygelyks de folgjende ûnderwerpen oan ’e oarder: g/ch, y/ii/i/ie, dakjes/kapkes, û/oe, twa en trijelûden, regelmjittige- en ûnregelmjittige tiidwurden en skrapkes. Nei ôfrin fan de kursus kinne jo Fryske berjochten skriuwe.

eduFrysk

De lessen út it lesboek  binne ek te finen op eduFrysk.  EduFrysk is it digitale learplatfoarm foar de Fryske taal. Jo fine hjir ynsprutsen teksten, muzyk en byldfragminten mei Fryske ûndertiteling. Jo binne sa altyd dwaande mei it kombinearen fan lústerjen en lêzen, wat foar in goed wurdbyld soarget. Jo kinne it skriuwen ek leare troch it meitsjen fan diktees dy’t fuort neisjoen wurde. Jo krije by de kursus fergees 1 jierabonnemint op eduFrysk.

Programma 

De kursus bestiet út 10 lessen yn groepsferbân dy’t wykliks hâlden wurde. De dei dat jo úteinsette is de fêste kursusjûn, mei útsûndering fan de skoallefakânsjes.

Neist de kursusjûnen binne der in tal opdrachten dy’t thús dien wurde kinne. Ofhinklik fan de kursist is de tiid dy’t dêrfoar nedich is ferskillend. Gewoanwei binne de measte kursisten dêr sa’n oere oant oardel oere mei

It programma foar nei de simmer, seizoen 2019-2020 is iepensteld foar ynskriuwen.

SkriuwmarFrysk – module 1, Basiskursus 10 lessen 

Programma oktober – desimber 2019

Plak   Kursusdei  Startdatum  Tiid Ynskriuwe
Broeksterwâld woansdei  2 oktober  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Bûtenpost moandei 30 septimber  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Dokkum tiisdei  1 oktober  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Drachten tiisdei  1 oktober  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Frjentsjer moandei  30 septimber  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Hearrenfean moandei  30 septimber  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Ljouwert tiisdei  1 oktober  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Ljouwert woansdei  2 oktober  ! 10:00 – 12:00  Ynskriuwe
Snits woansdei  2 oktober  19:30 – 21:30  Ynskriuwe

Programma febrewaris – april 2020

Plak  Kursusdei  Startdatum  Tiid Ynskriuwe
Drachten tiisdei  4 febrewaris  19.30 – 21.30  Ynskriuwe
Hearrenfean moandei  3 febrewaris  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Ljouwert woansdei  5 febrewaris  19:30 – 21:30  Ynskriuwe
Snits tiisdei  4 febrewaris  19:30 – 21:30  Ynskriuwe

Nim as winsklik en foar fragen kontakt op mei de Afûk: tel. 058-2343079 of e-mail

De kursusorganisaasje is net berikber fan 15 july o/m 2 augustus. Fan moandei 5 augustus ôf kinne jo wer kontakt mei ús opnimme.

In kursus Frysk yn jo doarp? Op oanfraach kin in kursus op in oar momint of op in oare lokaasje organisearre wurde, bygelyks by jo yn ‘t doarp. It minimale oantal dielnimmers foar in kursus is 8.

Wy oerlizze graach oer de mooglikheden. Jo kinne ek kieze foar in koarte kursus skriuwen of in workshop fan 2,5/3 oeren.Wolle jo fierder?

Module 1 is it earste diel fan de eardere ‘leargong A’. Jo kinne trochgean mei de twadde helte fan de kursus: ‘SkriuwmarFrysk – module 2’. Nei it folgjen fan module 1 en 2 fan SkriuwmarFrysk kinne jo meidwaan oan it Fryslân A-eksamen. Mear ynformaasje dêroer stiet by it kopke ‘Toetsing’.

Foarbyld haadstik basisboek SkriuwmarFrysk – module 1