Tal lessen: 10

Kursusjild: € 110,00

ynklusyf kursusboeken

Foar wa is dizze kursus?

As jo module 1 fan de kursus SkriuwmarFrysk folge hawwe, of ridlik Frysk skriuwen leard hawwe , dan is dizze kursus tige geskikt foar jo.

Wat kinne jo ferwachtsje fan SkriuwmarFrysk – module 2?

By dizze module geane wy der fan út dat jo de stavering al aardich yn ’e macht hawwe en jo graach de puntsjes op de i sette wolle. Krekt as yn de earste module binne der wer twa boeken. It lesboek jout de struktuer oan en biedt in ferskaat oan teksten en oefeningen. De antwurden fan de oefeningen steane achter yn it boek. Yn it boekje ‘Oersjoch regels’ fine jo de útlis fan de wichtichste grammatika, de betsjutting fan de drege wurden en in list mei hûndert frekwinte tiidwurden.

By SkriuwmarFrysk – module 2 komme bygelyks de folgjende ûnderwerpen oan ’e oarder:  folchoarder fan de tiidwurden, meartal en ferlytsing, doelfoarm, persoanlike en besitlike foarnamwurden, lidwurden en eigenskipswurden.

IMG_8709eduFrysk

De lessen út it lesboek binne ek te finen op eduFrysk.  EduFrysk is it digitale learplatfoarm fan de Afûk. Jo fine hjir ynsprutsen teksten, muzyk en byldfragminten mei Fryske ûndertiteling. Jo binne dus altyd dwaande mei it kombinearen fan lústerje en lêze wat foar in goed wurdbyld soarget. Jo kinne it skriuwen ek leare troch it meitsjen fan diktees dy’t fuort neisjoen wurde. Mocht it diktee net goed gean, dan wurdt jo útlein wat de regels binne. Jo krije by de kursus ien jier fergees tagong ta eduFrysk.

Programma 

It kursusseizoen hat twa startmominten, oktober en febrewaris. De kursus bestiet út 10 lessen yn groepsferbân, twa oeren wyks (of oars oanjûn by it kursusplak) mei thúsopdrachten. De dei dat jo úteinsette is jo wyklikse kursusjûn, mei útsûndering fan de skoallefakânsjes. Nei ôfrin fan dizze kursus hawwe jo it folsleine programma fan de eardere ‘leargong A’ folge. Jo kinne dan meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.

Hjirûnder kinne jo jo ynskriuwe.

Nim as winsklik kontakt op mei de Afûk: tel. 058-2343079 of e-mail

Start febrewaris 2018:

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
Aldtsjerk  tongersdei okt – maart 19.30 – 21.30
Drachten woansdei 7 febrewaris 19:30 – 21.30  Ynskriuwe
Ljouwert moandei 5 febrewaris 19:30 – 21.30  Ynskriuwe

 

 

 Foarbyld haadstik basisboek SkriuwmarFrysk – module 2