Tal lessen: 10

Kursusjild: € 110,00
ynklusyf kursusboeken en btw

per 1-1-2019: € 117,00
ynklusyf kursusboeken en btw

Foar wa is dizze kursus?

As jo module 1 fan de kursus SkriuwmarFrysk folge hawwe, of ridlik Frysk skriuwen leard hawwe , dan is dizze kursus tige geskikt foar jo.

Wat kinne jo ferwachtsje fan SkriuwmarFrysk – module 2?

By dizze module geane wy der fan út dat jo de stavering al aardich yn ’e macht hawwe en jo graach de puntsjes op de i sette wolle. Krekt as yn de earste module binne der wer twa boeken. It lesboek jout de struktuer oan en biedt in ferskaat oan teksten en oefeningen. De antwurden fan de oefeningen steane achter yn it boek. Yn it boekje ‘Oersjoch regels’ fine jo de útlis fan de wichtichste grammatika, de betsjutting fan de drege wurden en in list mei hûndert frekwinte tiidwurden.

By SkriuwmarFrysk – module 2 komme bygelyks de folgjende ûnderwerpen oan ’e oarder:  folchoarder fan de tiidwurden, meartal en ferlytsing, doelfoarm, persoanlike en besitlike foarnamwurden, lidwurden en eigenskipswurden.

eduFrysk

De lessen út it lesboek binne ek te finen op eduFrysk.  EduFrysk is it digitale learplatfoarm fan de Afûk. Jo fine hjir ynsprutsen teksten, muzyk en byldfragminten mei Fryske ûndertiteling. Jo binne dus altyd dwaande mei it kombinearen fan lústerje en lêze wat foar in goed wurdbyld soarget. Jo kinne it skriuwen ek leare troch it meitsjen fan diktees dy’t fuort neisjoen wurde. Mocht it diktee net goed gean, dan wurdt jo útlein wat de regels binne. Jo krije by de kursus ien jier fergees tagong ta eduFrysk.

Programma 

It kursusseizoen hat twa startmominten, oktober en febrewaris. De kursus bestiet út 10 lessen (1 les duorret 2 oeren) yn groepsferbân, mei thúsopdrachten. De dei dat jo úteinsette is jo wyklikse kursusjûn, mei útsûndering fan de skoallefakânsjes. Nei ôfrin fan dizze kursus hawwe jo it folsleine programma fan de eardere ‘leargong A’ folge. Jo kinne dan meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.

Op dit stuit is it ynskriuwen foar it seizoen iepensteld. Ynskriuwe foar in kursus yn 2019 kin o/m jannewaris 2019.  

De kursussen wurde hâlden fan oktober – desimber en fan febrewaris o/m april 2019, der binne yn totaal 10 lessen, der is gjin les yn de hjerstfakânsje en foarjiersfakânsje.

SkriuwmarFrysk – module 2, ferfolchkursus 

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
 nim kontakt op tel. of e-mail
Ljouwert woansdei  3 oktober 19:30 – 21.30 tel. 058-2343079
 e-mail: kursus@afuk.nl

2019

SkriuwmarFrysk – module 2, ferfolchkursus  febr. -april:

Plak Kursusdei  Startdatum Tiid Ynskriuwen 
Drachten tiisdei  29 jannewaris 19.30 – 21.30  Ynskriuwe
Hearrenfean moandei  28 jannewaris 19:30 – 21.30  Ynskriuwe
Ljouwert tiisdei  29 jannewaris 19:30 – 21.30  Ynskriuwe
Snits woansdei  30 jannewaris 19:30 – 21.30  Ynskriuwe

Nim as winsklik kontakt op mei de Afûk: tel. 058-2343079 of e-mail

! Fanwegen de mooglikheid om diel te nimmen oan it Fryslân A-eksamen ein april 2019 begjinne de ferfolchmodules ein jannewaris 2019 mei de earste les.

Alle oare kursussen sette útein yn de earste wike fan febrewaris 2019 (4, 5 en 6 febrewaris).

 Foarbyld haadstik basisboek SkriuwmarFrysk – module 2