Kursus foar Frysktaligen

Online Frysk skriuwen leare mei eduFrysk foar € 25,00

of kies foar

Kursusboeken en eduFrysk

 Foar wa is de selsstúdzje Frysk skriuwen?

Ferstean en prate jo Frysk en wolle jo oan ‘e slach mei it skriuwen fan de taal mar slagget it net in groepskursus te folgjen?

Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te folgjen, bestiet de mooglikheid in selsstúdzje kursus te dwaan. Jo kinne dan begjinne wannear’t it útkomt en de lessen kinne yn eigen tempo útwurke wurde. Mei help fan de antwurden efter yn it boek kinne jo sels de lessen neisjen.

 Opsjes selsstúdzje

Der binne twa mooglikheden. Jo kinne derfoar kieze om online it Frysk skriuwen te learen. Dat bart mei eduFrysk, it digitale learplatfoarm foar de Fryske taal. Mar it is ek mooglik om oan ’e slach te gean mei kursusboeken én eduFrysk.

EduFrysk, it online learplatfoarm foar de Fryske taal, biedt jo de mooglikheid om selsstannich mei help fan ynternet te learen. Jo fine op eduFrysk it lesmateriaal fan de kursus en dêrneist in protte teksten, ferskes, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games wêrmei’t jo Frysk leare. Dêrneist kinne jo it skriuwen leare troch it meitsjen fan diktees. De makke diktees wurde fuortendaliks troch it systeem neisjoen.

Kar 1: Selsstúdzje SkriuwmarFrysk mei eduFrysk

1 jierabonnemint kostet € 25,00 (ienmalich bedrach foar ien jier).

Kar 2: Selsstúdzje SkriuwmarFrysk mei lesboeken en eduFrysk

Kursusboeken:

Lesboek SkriuwmarFrysk – module 1
It boek oersjoch regels by SkriuwmarFrysk – module 1

Kursusboeken € 26,00, eduFrysk jierabonnemint € 25,00

Totaalbedrach kursus: € 51,00 + € 3,75 ferstjoerskosten: € 54,75.

Kar 1: Nei de oanmelding ûntfange jo in e-mail mei yn de bylage de ynformaasjebrief, hantlieding foar eduFrysk en de rekken.

Kar 2: Nei de ynskriuwing (e-mail mei befêstiging) wurdt it kursuspakket tastjoerd, mei learmiddels (kursusboeken), ynformaasjebrief, hantlieding foar eduFrysk en de rekken.

Underoan dizze side (pagina) alle ynformaasje oer it oanmelden foar in selsstúdzje kursus.


Nei it folgjen fan de selsstúdzje kursus mei de lesboeken fan module 1 kinne jo jo ynskriuwe foar de ferfolchmodule mei SkriuwmarFrysk – module 2.

Kar 3: Selsstúdzje SkriuwmarFrysk – module 2 , ferfolchkursus mei eduFrysk 

1 jierabonnemint kostet  € 25,00. Ferlinging fan it abonnemint Selsstúdzje Frysk Skriuwen mei eduFrysk.

Kar 4: Selsstúdzje SkriuwmarFrysk – module 2, ferfolchkursus mei lesboeken en eduFrysk

Kursusboeken: 

Lesboek SkriuwmarFrysk – module 2
It boek Oersjoch regels

Kursusboeken € 27,00, eduFrysk jierabonnemint (as nedich) € 25,00

Totaalbedrach kursus: € 52,00 + € 3,75 ferstjoerskosten: € 55,75.

Kar 3: Nei de oanmelding ûntfange jo in e-mail mei yn de bylage de ynformaasjebrief, hantlieding foar eduFrysk en de rekken.

Kar 4: Nei de ynskriuwing (befêstiging) wurdt it kursuspakket tastjoerd, mei learmiddels (kursusboeken), ynformaasjebrief, hantlieding foar eduFrysk en de rekken.


schrijf2

  Oanmelde of fragen?

Wolle jo meidwaan oan ien fan de selsstúdzjes, stjoer dan in mail nei kursus@afuk.nl mei de folgjende gegevens:

De kursusorganisaasje is net berikber fan 15 july o/m 2 augustus. Fan moandei 5 augustus ôf kinne jo wer kontakt mei ús opnimme en wurde oanmeldingen foar de selsstúdzje wer ferwurke. 

Namme:

Adres:

Postkoade + Wenplak:

mailadres:

Telefoannûmer:

Kar 1, 2, 3 of 4: (jo kar oanjaan yn de e-mail, ynklusyf ûnderwerp: Selsstúdzje SkriuwmarFrysk)

Fragen?

Stjoer in mail nei kursus@afuk.nl.