Kursus:

Spoedcursus Fries op Terschelling

Fjilden mei in stjerke binne ferplichte

Foarletters *

Foarnamme *

Tuskenfoegsel

Achternamme *

Geslacht *
 Man Frou

E-mail *

Telefoan *

Mobyl

Strjitte *

Hûsnûmer *

Postkoade *

Plak *

Hoe binne jo yn ’e kunde kommen mei de Afûk?

Wat is jo motivaasje om in kursus te folgjen?

Plak foar opmerkings of fragen

Nijsbrief ûntfange 

Ik stean ta dat de ynfierde persoansgegevens brûkt wurde foar de ynskriuwing fan de kursus.