Kursus:

SkriuwmarFrysk module 2 yn Drachten

Fjilden mei in stjerke binne ferplichte

Foarletters *

Foarnamme *

Tuskenfoegsel

Achternamme *

Geslacht *
 Man Frou

E-mail *

Telefoan *

Mobyl

Strjitte *

Hûsnûmer *

Postkoade *

Plak *

Hoe binne jo yn ’e kunde kommen mei de Afûk?

Wat is jo motivaasje om in kursus te folgjen?

Plak foar opmerkings of fragen

Nijsbrief ûntfange