Eksamendagen 2019

eksamen en (wer)eksamen:

Eksamen Datum Deidiel Plak
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 26 jannewaris  9.30 – 13.30 oere Ljouwert, Ljouwerter Lyceum
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 20 april 9.30 – 13.30 oere Ljouwert, Ljouwerter Lyceum

Eksamendagen 2020 !

(bekendmakke op 27-3-2019)

Eksamen Datum Deidiel Plak
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 25 jannewaris  2020 9.30 – 13.30 oere Ljouwert, n.n.b.
Fryslân A-eksamen / SkriuwmarFrysk-2 sneon 18 april 2020
9.30 – 13.30 oere Ljouwert, n.n.b.