2018 jannewaris

Fryslân A-eksamen (SkriuwmarFrysk module 1+ 2)

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

2017 jannewaris

Fryslân A-eksamen (SkriuwmarFrysk module 1+ 2)

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

2016 – april

Fryslân A-eksamen (SkriuwmarFrysk module 1 + 2)

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

2015 – septimber

Leargong A / SkriuwmarFrysk – module 2

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

 2015 – april

Leargong A / SkriuwmarFrysk – module 2

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

 2014 – septimber

Leargong A / SkriuwmarFrysk – module 2

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen

2014 – april

Leargong A / SkriuwmarFrysk – module 2

Underdiel Opjefte Antwurden
Tiidwurden hjir te finen hjir te finen
Staveringsopdracht hjir te finen hjir te finen
Skriuwopdracht hjir te finen hjir te finen
Tekstbegryp ensfh hjir te finen hjir te finen