Workshop Dat wie doe sa

Kursusjild: fergees

foar frijwilligers, mantelsoargers en soarchprofessionals

Doer: 2 oeren

 

Werkenbere lokaasjes, beroppen fan doe, tradysjes en ferhalen yn de taal fan de regio. Yn byld brocht mei autentyk materiaal.

Foar elkenien dy’t belangstelling hat foar it ferline, mar benammen foar âlderen, biedt Dat wie doe sa materiaal foar partikulier gebrûk of foar groepsaktiviteiten. Kom yn ’e kunde mei Dat wie doe sa en lear oer it belang fan taal yn ’e begelieding fan en (mantel)soarch foar âlderein.

Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei de Afûk: e-mail.