SkriuwmarFrysk – module 1skriuw-mar-frysk-1

“Frysk prate die ik altyd al, no wol ik ek Frysk skriuwen leare.”

In soad Friezen wolle it Frysk ek graach skriuwe kinne. Dizze kursus is geskikt foar minsken dy’t al Frysk ferstean en prate kinne en sels no ek Frysk skriuwe wolle. In earste stap om it Frysk skriuwen yn ‘e macht te krijen!

De kursus SkriuwmarFrysk-module 1 rjochtet him foaral op de stavering fan it Frysk.

mear ynformaasje


SkriuwmarFrysk – module 2skriuw-mar-frysk-2

“Ik wol fierder mei it Frysk skriuwen”

Jo hawwe al in bytsje Frysk skriuwen leard? Of jo hawwe module 1 fan de kursus SkriuwmarFrysk folge? Dan is dizze kursus in goed ferfolch. Binne jo der net alhiel wis fan oft dizze kursus geskikt is? Doch dan earst de taalnivotsjek: nei de taalnivotsjek.

De kursus SkriuwmarFrysk-module 2 rjochtet him foaral op de grammatika fan it Frysk.

mear ynformaasje